„Лизинг Финанс“ ЕАД финансира български физически и юридически лица, за закупуване на нови и употребявани леки автомобили при условията на финансов лизинг.
Общи условия за финансов лизинг на леки автомобили:

Лизингополучател:
Български юридически лица и чуждестранни фирми опериращи на Българския пазар.
Валута на финансиране: Евро
Плащане на ДДС: По желание, клиентът може да избере вариант с плащане на ДДС при доставка на актива или вариант с ежемесечно плащане на ДДС през периода на лизинговия договор.
Минимално авансово плащане: 20% от покупната цена за фабрично нови леки автомобили и 30% за употребявани автомобили, дължимо при подписване на лизинговия договор
Годишна лихва: Плаваща лихва, на база BLIR плюс надбавка. В случай на промяна през периода на лизинга, погасителният план се актуализира в съответствие с тази промяна.
Такса за обслужване: Еднократна, дължима при подписване на лизинговия договор.
Срок на финансиране: От 12 до 60 месеца за фабрично нови леки автомобили и от 12 до 48 месеца за употребявани автомобили.
Лизингови вноски: Анюитетни, платими ежемесечно, тримесечно или сезонни
Стандартни обезпечения: Лизингодателят остава собственик на лизинговия актив до пълното изплащане.
Нотариална заверка на договора за лизинг.
Пълна имуществена застраховка на актива, за периода на лизинга.
Срок за отговор: Стандартният срок за разглеждане на искания за лизинг е до 2 работни дни от деня на получаване на пълния комплект необходими документи.