„Лизинг Финанс“ ЕАД финансира български юридически лица, работещи в различни отрасли на икономиката за закупуване на фабрично нови и употребявани машини, оборудване и съоръжения при условията на финансов лизинг.

Основни видове машини, съоръжения и оборудване, предмет на финансиране:

Производствени машини, съоръжения, оборудване и поточни линии, Опаковъчни машини, Печатни машини и машини за полиграфическа индустрия, Строителни машини и оборудване, Селскостопански машини и оборудване, Дървообработващи машини, Металообработващи машини, Медицински машини и оборудване, IT оборудване;
Общи условия за финансов лизинг на машини и оборудване:

 

Лизингополучател:
Български юридически лица и чуждестранни фирми опериращи на Българския пазар
Валута на финансиране: Евро
Плащане на ДДС: По желание, клиентът може да избере вариант с плащане на ДДС при доставка на актива или вариант с ежемесечно плащане на ДДС през периода на лизинговия договор
Минимално авансово плащане: 20% от покупната цена за фабрично нови машини и оборудване и 30% за употребявани машини и оборудване, дължимо при подписване на лизинговия договор
Годишна лихва: Плаваща лихва, на база BLIR плюс надбавка. В случай на промяна през периода на лизинга, погасителният план се актуализира в съответствие с тази промяна.
Такса за обслужване: Еднократна, дължима при подписване на лизинговия договор.
Срок на финансиране: От 12 до 60 месеца за фабрично нови машини и оборудване и от 12 до 48 месеца за употребявани машини и оборудване
Лизингови вноски: Анюитетни, платими ежемесечно, тримесечно или сезонни
Стандартни обезпечения: Лизингодателят остава собственик на лизинговия актив до пълното изплащане.
Нотариална заверка на договора за лизинга.
Пълна имуществена застраховка на актива, за периода на лизинга.
Срок за отговор: Стандартният срок за разглеждане на искания за лизинг е до 2 работни дни от деня на получаване на пълният комплект необходими документи.