Лизинг на недвижими имоти

 

„Лизинг Финанс“ ЕАД финансира български юридически лица за закупуване на вече изградени недвижими имоти за търговски, производствени и административни нужди, при условията на финансов лизинг. Друг продукт на Лизинг Финанс е обратен лизинг на собствени недвижими имоти.

Основни видове недвижими имоти, предмет на финансиране:

 

  • Производствени сгради;
  • Административни сгради и офиси;
  • Складове;
  • Търговски сгради;
Общи условия за финансов лизинг на недвижими имоти:

 

Лизингополучател:
Български юридически лица и чуждестранни фирми опериращи на българския пазар
Валута на финансиране: Евро
Плащане на ДДС: По желание, клиентът може да избере вариант с плащане на ДДС при сключване на сделката или вариант с ежемесечно плащане на ДДС през периода на лизинговия договор
Минимално авансово плащане: Индивидуално, на база на пазарна оценка.
Годишна лихва: Плаваща лихва, на база BLIR плюс надбавка. В случай на промяна през периода на лизинга, погасителният план се актуализира в съответствие с тази промяна.
Такса за обслужване: Еднократна, дължима при подписване на лизинговия договор.
Срок на финансиране:
Лизингови вноски: Анюитетни, платими ежемесечно.
Стандартни обезпечения: Лизингодателят остава собственик на лизинговия актив до пълното изплащане;
Нотариална заверка на договора за лизинг;
Пълна имуществена застраховка на актива, за периода на лизинга.