„Лизинг Финанс“ ЕАД финансира български юридически лица, работещи в различни отрасли на икономиката за закупуване на фабрично нови и употребявани превозни средства при условията на финансов лизинг.

Основни видове превозни средства, предмет на финансиране:

Ванове, Микробуси, Kамиони, Самосвали, Автобус, Ремаркета, влекачи и полуремаркета;

Общи условия за финансов лизинг на превозни средства:

 

Лизингополучател:
Български юридически лица и чуждестранни фирми опериращи на Българския пазар.
Валута на финансиране: Евро
Плащане на ДДС: По желание, клиентът може да избере вариант с плащане на ДДС при доставка на актива или вариант с ежемесечно плащане на ДДС през периода на лизинговия договор.
Минимално авансово плащане: 20% от покупната цена за фабрично нови превозни средства и 30% за употребявани превозни средства, дължимо при подписване на лизинговия договор.
Годишна лихва: Плаваща лихва, на база BLIR плюс надбавка. В случай на промяна през периода на лизинга, погасителният план се актуализира в съответствие с тази промяна.
Такса за обслужване: Еднократна, дължима при подписване на лизинговия договор.
Срок на финансиране: От 12 до 60 месеца за фабрично нови превозни средства и от 12 до 48 месеца за употребявани
Лизингови вноски: Анюитетни, платими ежемесечно, тримесечно или сезонни
Стандартни обезпечения: Лизингодателят остава собственик на лизинговия актив до пълното изплащане.
Нотариална заверка на договора за лизинг.
Пълна имуществена застраховка на актива, за периода на лизинга.
Срок за отговор: Стандартният срок за разглеждане на искания за лизинг е до 2 работни дни от деня на получаване на пълния комплект необходими документи.